Program KALKULACJA

Program umożliwia dokonanie kalkulacji produktów i usług (w tym produkcji w toku)na podstawie ewidencji księgowej lub wielkości planowanych, w wersjach:
a) planowana (przewidywana)
b) sprawdzająca.

Program oblicza ceny na poziomach:
- kosztu materiałów i surowców (w tym elementów składowych),
- technicznego kosztu wytworzenia,
- całkowitego kosztu wytworzenia,
- zbytu /sprzedaży/ netto,
- sprzedaży brutto /z podatkiem VAT/.

Program dokonuje przeliczeń w ujęciu ogólnym i na jednostkę produktu następująco:

1) Koszty materiałowe (surowcowe) wylicza na podstawie przyjętej (akceptowanej) receptury, ustalonej dla poszczególnych produktów. Wyniki wyliczeń przenosi automatycznie do innych zestawień programu.

2) Koszty ogólno produkcyjne (pobrane z ewidencji księgowej, ewentualnie wg. danych statystycznych) rozlicza wybranym kluczem na poszczególne produkty, po jego dostosowaniu do specyfiki (technologii) jednostki za pomocą przygotowanej funkcji.
Koszty ogólno produkcyjne dostosowuje równocześnie do porównywalności wskaźnikami: pracochłonności, energochłonności, ewentualnie nakładów marketingowych, zużycia maszyn, wody itp. (w zależności od stosowanej technologii);

3) Koszty zbytu, ogólnozakładowe i sprzedaży (ew. wydzielone finansowe) rozlicza kluczem zastosowanym dla kosztów ogólno produkcyjnych;

Program umożliwia symulację cen i stosowanie optymalnego naliczania marży w porównaniu do cen akceptowanych przez rynek. Umożliwia także wybór opłacalnych i nieopłacalnych dla firmy produktów w warunkach stosowanej technologii. Wskazuje ponadto poziom sprzedaży niezbędny do osiągnięcia rentowności i możliwe do uzyskania oszczędności. Posiada także dodatkowe funkcje, w tym: umożliwiającą optymalne dostosowanie skali przecen do planowanych wyników finansowych i rozliczania braków.

W każdej sytuacji zastosowanych cen (po każdej zmianie cen) program informuje o prognozowanym ogólnym wyniku finansowym firmy w okresie objętym kalkulacją, uwzględniającym dostosowania do cen rynkowych, jak również przeceny i braki.

Niezbędne dane ewidencji księgowej wyszczególnione zostały w oddzielnym arkuszu w układzie zgodnym z obowiązującą Ustawą o rachunkowości (układ syntetyczny z-5). Wpisanie danych do wskazanych pól (białe) powoduje ich zastosowanie we wszystkich przeliczeniach programu. Automatyczna kontrola danych czuwa nad uzgodnieniami ewidencji księgowej z normami technologicznymi.

Budowa programu zabezpiecza pełne wewnętrzne powiązanie wszystkich danych (automatyczne przeliczenia z przenoszeniem danych i wyników przeliczeń), co umożliwia otrzymanie oczekiwanych informacji na każdym poziomie kalkulacji.

Program umożliwia wydruk pełnej jednostkowej kalkulacji ceny na odrębnym arkuszu, jak również całości zestawień.
Konstrukcja programu powoduje jego czytelność i łatwość obsługi, a w efekcie znaczącą oszczędność czasu i kosztów.

Dodatkowe funkcje programu:

a) operacyjne
- automatyczne uzgodnienie danych księgowych i technologicznych na poziomie materiałowym (surowcowym);
- opcja wyszukiwania pozycji wyrobów;
- opcja dostosowania kalkulacji do stosowanej technologii;
- opcja wyceny produkcji w toku wg stopnia zawansowania produkcji;
- opcja przecen i rozliczania braków;
- opcja odliczeń kosztów ponadnormatywnych;
- opcja wyliczeń możliwych oszczędności istotnych pozycji kosztów;
- opcja rozliczania pracy według norm;
- opcje uwzględniające życzenia zleceniodawców;
- wyliczenia progów rentowności, w tym określenie niezbędnej sprzedaży
do osiągnięcia zysku;


b) techniczne
- blokada wpisów w pozycje przeznaczone wyłącznie do odczytu (info. komputer.);
- automatyczne usuwanie niepotrzebnych danych - całych kolumn (przycisk);
- automatyczne zmiany wybranych arkuszy (przycisk);
- zmiany pola odczytu danych;
- archiwum z możliwością edycji danych;

c) funkcje pomocy

Program na życzenie wdrażamy i dostosowujemy w niezbędnym zakresie do specyfiki produkcji lub usług. Uwzględniamy także możliwe do zastosowania indywidualne życzenia klientów.

Program "KALKULACJA" uwzględnia wymogi obowiązującej Ustawy o Rachunkowości, w tym zmiany obowiązujące od 1.01.2002 roku.

Możliwość wypożyczania programu.

ZINTEGROWANE OPROGRAMOWANIE z FK : "N E X" & "CENTRUM+"Do góry